Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Strona główna

Pomoc materialna o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022

- przysługuje uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE MOGĄ OTRZYMAĆ:

- uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  01.09.2021 - 15.09.2021r. (dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do 15.10.2021r.).

 

KRYTERIUM DOCHODOWE:  528 zł na osobę w rodzinie;701 zł - osoba samotnie gospodarująca.


FORMY STYPENDIUM SZKOLNEGO:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (w szczególności zakup: podręczników, lektur, słowników, przyborów szkolnych, stroju sportowego, sprzętu komputerowego itp.)

3) całkowite lub częściowe pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (w szczególności koszty: dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie).

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE:

- złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

- dołączenie zaświadczeń lub oświadczeń o dochodach uzyskanych przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.


DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW:

1) Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie zaakceptowanych przez szkołę ucznia imiennych faktur i rachunków wystawionych w okresie, na który została przyznana pomoc materialna. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

2) Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy
w terminie wskazanym w decyzji.

3) Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie BIURO PODAWCZE (parter).

 Rozpatrywanie wniosków tel. 86 275 75 20.

                    

PODSTAWA PRAWNA:  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327), Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie nr XXX/110/05 z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Wysokie Mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 113, poz. 1356).

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW