Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

STATUT

S T A T U T

Zakładu Budżetowego – „Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”

Miasta Wysokie Mazowieckie

 

 

 § 1.

 1. Pełna nazwa zakładu budżetowego brzmi: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem zwanym dalej Zakładem.

 2. Siedzibą Zakładu jest miasto Wysokie Mazowieckie.

 3. Zakład funkcjonuje w oparciu o postanowienia :

a/ ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. – Prawo budżetowe / Dz.U. Nr 4, poz. 18 z

późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991r.

w sprawie zakładów budżetowych Dz.U. Nr 42, poz. 183/;

b/ niniejszego Statutu.

§ 2.

Zakład nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 3.

 1. Podstawowym celem Zakładu jest administrowanie zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta Wysokie Mazowieckie poprzez:

a/ wykonywanie remontów bieżących i prac konserwacyjnych zgodnie z Prawem Lokalowym,

b/ typowanie budynków do remontów kapitalnych oraz ich kontrola pod względem wykonawstwa,

c/ świadczenie usług lokalnych dla ludności,

d/ bieżące naliczanie i egzekwowanie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

e/ świadczenie usług zleconych.

 

§ 4.

 1. Zakład otrzymuje w administrację część mienia komunalnego niezbędnego do prowadzenia działalności określonej w statucie.

 2. Stan wyposażenia Zakładu w środki obrotowe określony zostanie po przekazaniu mienia stanowiącego własność miasta, a będącego dotychczas w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych w Wysokiem Mazowieckiem.

 3. Wyposażenie w środki obrotowe, o których mowa w ust. 2 ustali Rada Miasta Wysokie Mazowieckie odrębną uchwałą.

 4. Zakład gospodaruje przyznanym mu mieniem zapewniając jego staranne utrzymanie i należyte wykorzystanie.

 5. Zakład nie posiada prawa zbywania powierzonego mu mienia innym przedmiotom bez zgody Zarządu Miasta Wysokie Mazowieckie.

 6. Przekazywanie lokali mieszkalnych do użytkowania następuje na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie lub w oparciu o wynik przetargu w przypadku lokali użytkowych zgodnie z decyzją komisji przetargowej.

§ 5.

 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na własnym rozrachunku.

 2. Przychodami Zakładu są wpłaty uzyskane z tytułu najmu lokali oraz świadczonych usług.

 3. Różnica między dochodami a rozchodami Zakładu będzie pokrywana w formie dotacji zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym w ratach proporcjonalnych do uzasadnionych wydatków.

 4. Rozchody Zakładu przeznaczone są prowadzenie działalności bieżącej, remonty, inwestycje związane z odtworzeniem majątku.

 5. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

 6. Z rachunku Zakładu można dokonać wypłat do wysokości zgromadzonych na tym koncie środków.

 

§ 6.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący

przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetu

miasta.

 1. Plan finansowy Zakładu zatwierdza Dyrektor Zakładu po zasięgnięciu opinii Zarządu Miasta Wysokie Mazowieckie z uwzględnieniem wynagrodzeń i innych wydatków, których wysokość została określona dyrektywnie na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Zakład stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

 3. Wpłata dotacji dla Zakładu dokonywana będzie co miesiąc w terminie 10 dni po zakończeniu m-ca, za m-c grudzień zaliczkowo w terminie do 10 grudnia.

 

§ 7.

 1. Zakładem kieruje dyrektor.

 2. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Wysokie Mazowieckie.

 3. Dyrektor zarządza Zakładem w ramach uprawnień przyznanych mu przez Zarząd Miasta Wysokie Mazowieckie.

 4. Dyrektor w ramach uprawnień zgodnie z postanowieniami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

 5. Do uprawnień i zadań dyrektora należy:

a/ organizowanie pracy Zakładu,

b/ zatwierdzanie planu finansowego Zakładu, po uzgodnieniu z Zarządem Miasta

c/ podejmowanie czynności prawnych z zakresie zarządu Zakładem,

d/ powoływanie i odwoływanie zastępców dyrektora głównego księgowego za zgodą Zarządu Miasta,

e/ zatrudnianie innych pracowników,

f/ reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,

g/ opracowanie i zatwierdzanie regulaminu wewnętrznego Zakładu w uzgodnieniu z Zarządem Miasta Wysokie Mazowieckie,

h/ ustalanie opłat za usługi określone w § 3 / za wyjątkiem czynszu za lokale mieszkalne / w uzgodnieniu z Zarządem Miasta Wysokie Mazowieckie.

 § 8.

W sprawach przekraczających zakres uprawnień przekazanych Dyrektorowi Zakładu, czynności prawne w imieniu Zakładu podejmuje Zarząd Miasta Wysokie Mazowieckie.

 § 9.

Zakład ulega likwidacji z mocy uchwały Rady Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem.

 

§ 10.

Zmiana lub uzupełnienie Statutu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem.

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW